تبلیغات
ریاضیات پویا - نامه یک ریاضیدان به معشوقش
ریاضیات پویا

ریاضیات در اینترنت

آرشیو موضوعی

آرشیو

دوستان من

آمار وبلاگ

نامه یک ریاضیدان به معشوقش

عزیز جفاكار به بطلمیوس سوگند كه نیروی عشقت كسر عمرم رامعكوس نمو ده و به خرمن هستی ام اّ تش زده است . انگار عمر من تا بع وفای توست. قامت رعنایم از هجر تو منحنی شده و تیر عشقت همچو برداری كه موازی اّ رزوهایم تغییر مكان داده باشد شلجمی قلبم را ناقص ساخته است.

شب های فراق كه با حركتی تناوب مانند مكعبی این رو و اّن رو می شود چنان نحیفم سا خته كه هر گا ه به مزدوج خو یش در اّیینه می نگرم خیال می كنم از زیر رادیكال بیرونم اّورده اند.

در دایره عشقت اسیرم و مركزی نمی یابم كه اّنی فارغ از خیال تو معادله n مجهولی زندگی ام را حل كنم…

روش فیثاغورث را به خواب دیدم كه از وجود سر گشته ام مشتق میگرفت    خدا خدا كرد م كه ریشه ای نیابد تا همیشه سیری صعودی به سوی تو پیدا كنم.اما ناگهان خیال كردم كه تابع نیستم و چون این سخن با وی در میان نهادم فرجه لبهایش به مسطحه 90 درجه از هم به خنده ای جنون اّمیز گشوده گشت و گفت: «ای حیران وا دی سینو س عشق مگر ندانی كه پرانتز و جودت بستگی مستقیم به تغییرات دل معشوق دارد؟»…

لذ ا از بی خبری خویش معذرت خواسته از محضرش بخشایش طلبیدم .

هر شب چو ن پلك ها یم به هم مماس می شو د و حد ی به بینها یت می یابم تو را می بینم با ز یبا یی و نو س به قوه n به سو یم میل داری و  زمانی كه شكل به علاوه پیدا می كنم در می یابم كه منحنی های اّرزوی من و وصال تو نقطه ی برخوردی ندارند ولی شاید بر اساس هندسه ی اقلیدسی مانند دو خط موازی باشند كه در بی نهایت به هم می رسند.

اَنگاه كه بر محور تانژانت نا امیدی سرگردان هستم عشقت بر ا یم مبدأ امید‏‏‏ است و زما نیكه از كسینو س ها ی بی وفاییت فا كتو ر می گیرم از كر و شه رخسا ر ت چشمكی د لفر یب به و فا ی مجهول و ممتنع نو یدم می دهی.

اوه ! دلدار بی وفا زمانی كه اپسیلن های وعده های تو را در بینهایتهای امیدهای خود ضرب می كنم و از بی وفایی و جفاهای تو به تعداد نامحدود انتگر ا ل می گیرم باز هم خو شحا ل هستم چو ن حدی د ا ر د و جهت باقیمانده هنوز مثبت است.

زمانی كه در می یابم صورت كسر وصالت صفر شده و امید من برابر هیچ خواهد شد و قطره های اشك با تصاعدی هندسی بر انحنای گونه ام نزول می كند ، اما امیدوارم كه جدول جفایت غلط باشد. اما افسوس حتی با حساب احتمالات هم امید وصلت از محالات است . دیگر بیش از این به فرمول وجودت دست نمی برم اما امیدوارم كه تالس بزرگ دل سنگینت را نسبت به من نرم نماید و بیش از این محتاجم نسازد كه در لگاریتم اندیشه به دنبال اندازه ی تقریبی وفایت بگردم.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمود مقصودی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • به نظر شما در میان علوم پایه ، کدام گزینه بیشترین نقش را در زندگی انسان داراست؟