تبلیغات
ریاضیات پویا - مارتین زاخاریاس دازه
ریاضیات پویا

ریاضیات در اینترنت

آرشیو موضوعی

آرشیو

دوستان من

آمار وبلاگ

مارتین زاخاریاس دازه

Johann Martin Zacharias Dase (June 23, 1824, Hamburg - September 11, 1861, Hamburg) was a German mental calculator

The famous mathematician Carl Friedrich Gauss investigated his abilities. He recommended that the Hamburg Academy of Sciences should allow Dase to do mathematical work on a full-time basis, but Dase died shortly thereafter.

Dase multiplied 79532853 × 93758479 in 54 seconds. He multiplied two 20-digit numbers in 6 minutes; two 40-digit numbers in 40 minutes; and two 100-digit numbers in 8 hours 45 minutes. Gauss commented that he thought that someone skilled in calculation could have done the 100 digit example in about half that time with pencil and paper.

In 1844, Dase calculated π to 200 decimal places in his head, from the Machin-like formula

\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8}.

He also calculated a 7-digit logarithm table and extended a table of integer factorizations from 7,000,000 to 10,000,000.

The book "Godel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid" by Hofstadter mentions his calcluating abilities. "... he also had an uncanny sense of quality. That is, he could just "tell", without counting, how many sheep were in a field, or words in a sentence, and so forth, up to about 30."

جان مارتین زاخاریاس دازه (1824-1861) یک محاسبه گر آلمانی بود که ریا ضیدان مشهور، کرل فردریک گاوس، توانایی های او را امتحان کرد و به دانشگاه علمی هامبورگ توصیه کرد  که به دازه اجازه بدهند که بصورت تمام وقت کارهای ریاضیاتی خود را انجام بدهد، اما دازه مدت کوتاهی بعد فوت کرد.

دازه توانست دو عدد 93758479 و 79532853 در مدت 45 ثانیه در هم ضرب کند.  او دو عدد 20 رقمی را در شش دقیقه ، دو عدد 40 رقمی را در 40 دقیقه و دو 100 رقمی را در 8 ساعت و 45 دقیقه در هم ضرب می کرد. گاوس  تفسیر کرد که او عقیده دارد یک انسان چیره دست در محاسبه می تواند برای مثال یک عدد 100 رقمی را در نصف آن زمان با استفاده از قلم و کاغذ محاسبه کند.

در سال 1844، دازه عدد π را تا بیست رقم اعشار به کمک فرمول زیر، ذهنی حساب کرد.

او یک جدول هفت رقمی لگاریتم را نیز محاسبه کرد و جدول فاکتورگیری اعداد صحیح  را از ۷.۰۰۰.۰۰۰ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰توسعه داد.

هافستدتر در کتاب "Godel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid"   به توانایی های حسابگری او اشاره کرد."... او همچنین یک هوش غیرطبیعی داشت. او می توانست بدون شمردن دقیقا بگوید چند گوسفند در یک دشت، یا چند کلمه در یک جمله بود."  

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمود مقصودی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • به نظر شما در میان علوم پایه ، کدام گزینه بیشترین نقش را در زندگی انسان داراست؟